O fundacji: Zarząd

Opublikowany 18-02-2009 - 02:14 przez admin

Obecny Zarząd Fundacji Telefony Polskie

Andrzej J. Piotrowski - Prezes Zarządu

Poprzedni Zarząd Fundacji Telefony Polskie:

Maciej Wąż - Prezes Zarządu,
Marcin Kostka - Członek Zarządu,
Lech Wiktor Piotrowski - Członek Zarządu 

IMG_3040-25-1 Andrzej J. PiotrowskiAndrzej J. Piotrowski zajmuje się od przeszło 20 lat profesjonalnie analizą, kreowaniem rozwiązań makro i mikroekonomicznych w sektorze telekomunikacyjnym oraz doradztwem strategicznym w sektorze telekomunikacji i technik informacyjnych. W 1989 roku zainicjował dyskusję nad wprowadzeniem w Polsce telefonii mobilnej organizując konferencję „Telefonia komórkowa – mit czy paląca potrzeba”. Współzałożyciel Fundacji „Telefony Polskie” i pierwszy prezes Zarządu Fundacji. Kierował też zespołem specjalistów związanych z Instytutem Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej w ramach Fundacji „Telefony Polskie”. Zespół ten sporządził propozycję programu rozwiązywania problemów w telefonizacji wsi zaakceptowaną przez Komisję Wspólnot Europejskich (KWE). W 1990 roku został powołany przez KWE na przewodniczącego międzynarodowej grupy ekspertów realizujących Studium Wykonalności dla pilotażowego projektu operatorów lokalnych na terenach słabo zurbanizowanych (wiejskich). Wynik studium spowodował wybór trzech pilotażowych regionów i przekazanie przez KWE 6 mln ECU na realizację projektu oraz wskazanie Andrzeja J. Piotrowskiego jako Dyrektora Generalnego Programu. Zrealizowane przedsięwzięcia (z wkładem TPSA w naturze w postaci infrastruktury) okazały się skuteczne w rozwiązywaniu problemów na obszarach o słabej sile nabywczej i jako spółki zależne od Skarbu Państwa funkcjonowały generując dochód do roku 2012, gdy MSP zbyło swoje udziały podmiotom prywatnym.

W okresie lat 90. Andrzej J. Piotrowski pracował w szeregu grup eksperckich, m.in. doradzając Rządowi Łotwy w prywatyzacji Krajowego Operatora Lattelekom w ramach współpracy z firmą konsultingową EuroStrategies, Regionalnemu Rządowi Flamandii w projekcie aktywizacji usług multimedialnych (z grupą Intercai) oraz wspólnie z inwestorami amerykańskimi powołał przedsiębiorstwo o charakterze Joint-Venture, wytwarzające centrale abonenckie dedykowane do obsługi sieci prywatnych dużych przedsiębiorstw.

W zespole zorganizowanym przez Rand Corporation Group uczestniczył jako ekspert w studium podsumowującym realizację programów PHARE w obszarze poczty i telekomunikacji w krajach Centralnej i Wschodniej Europy. W pracach po raz pierwszy w Europie wykorzystano metodykę LFA - Logical Frame Approach, na zlecenie Komisji Europejskiej.

Przez wiele lat Andrzej J. Piotrowski związany był z Centrum im. Adama Smitha, gdzie kierował zespołem Instytutu Elektronicznej Gospodarki realizując szereg prac studialnych m. in. kierował merytoryczne i organizacyjne nad opublikowanymi przez CAS opracowaniami: „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”, „Możliwości rozwoju telekomunikacji mobilnej w Polsce”, „Rola hurtowej odsprzedaży usług telekomunikacyjnych w urynkowieniu sektora telekomunikacyjnego” oraz szeregu pracach dedykowanych indywidualnym analizom. Opracowanie na temat WLR było cytowane przez Regulatora w decyzjach dotyczących tego instrumentu. W październiku 2012 opublikowano kolejne studium CAS przygotowane pod kierownictwem Andrzeja j. Piotrowskiego pt. „Konkurencyjny rynek telekomunikacji – zablokowany potencjał” dotyczący zasad rozdziału częstotliwości dla operatorów sieci mobilnych.

W latach 1993 do 2012 wykładowca Instytutu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej specjalizujący się w zagadnieniach planowania, promocji i oceny przedsięwzięć gospodarczych dotyczących usług, systemów i rozwiązań wspomagających rozwój gospodarki elektronicznej oraz organizacji sektora teleinformatycznego.

W 2006 i 2007 roku pełnił rolę Doradcy Zarządu ds. Strategii w firmie Exatel S.A. operatora drugiej co do wielkości w Polsce sieci transmisji danych. Na przełomie 2007 i 2008 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Exatel S.A. W tym czasie przychody roczne tej firmy przekroczyły poziom 500 mln złotych.

W 2007 roku został powołany na funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, gdzie odpowiadał m. in. za dostosowanie koncepcji merytorycznej i uruchomienie programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko. Pełnił też rolę przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W okresie od 2008 roku jako główny ekspert pod firmą spreadStrategies zrealizował szereg projektów doradczych w tym m.in.

  • Przygotowanie specyfikacji dla sieci IP WAN wraz z siecią rezerwową oraz systemu usług VoIP, wideokonferencji, monitoringu funkcjonowania sieci dla przeszło 200 lokalizacji, z zapewnieniem przyłączy podstawowych i rezerwowych o łącznej przepływności ponad 2 Gb/s z pilotażem usług telefonii IP, wideokonferencji, usług katalogowych oraz monitoringu pracy sieci; Realizacja nadzoru nad wdrożeniem zamówionych u wyłonionego w przetargu dostawcy usług.
  • Przygotowanie studium na temat możliwości scenariuszy wdrożenia usług telefonii VoIP w sieci IP WAN obsługującej przeszło 200 lokalizacji
  • Doradztwo i wsparcie merytoryczne firmy operatorskiej w przygotowaniu strategii rozwoju innowacyjnych usług na potrzeby wniosku o dofinansowanie na budowę sieci bezprzewodowej na w POIG 4.4;
  • Doradztwo i wsparcie merytoryczne dla koncernu medialnego w przygotowaniu strategii rozwoju innowacyjnych usług na potrzeby wniosku o dofinansowanie na budowę platformy multimedialnej w POIG 4.4;
  • Doradztwo i wsparcie merytoryczne dla internetowego serwisu handlowego w przygotowaniu strategii rozwoju innowacyjnych usług B2B na potrzeby wniosku o dofinansowanie na budowę platformy multimedialnej w POIG 8.2;
  • Konsultacje dla konsorcjum przygotowującego studium wykonalności dla Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej dla Polski Wschodniej w zakresie koncepcji podziału zadań operatora i zadań samorządowej komórki nadzoru;
  • Opracowanie Średnioterminowej Strategii związanej z transformacją zaplecza dla sieci następnej generacji (NGN/NGA) dla operatora lokalnego z obszarów zachodniej Polski;
  • Współpraca w zakresie zarządzania projektem wdrożenia zaplecza IT wspomagającego operacje operatora telekomunikacyjnego sieci stacjonarnej;
  • Opracowanie studium koncepcyjnego „Polska wieś XXI w.” wykorzystania 60 milionów Euro w ramach PROW na rozwój dostępu do Internetu dla środowiska rolniczego na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • Prace dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maciej Wąż - Prezes ZarząduMaciej Wąż. Urodzony w 1953 r. w Sokołowie Podlaskim. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci. Absolwent Politechniki Warszawskiej - Wydział Mechaniki Precyzyjnej (1977).
Założyciel i pierwszy Prezes Zarządu (1991-94) lokalnego operatora Telefony Podlaskie. Brał udział w realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową pionierskich sieci niezależnych operatorów (program PHARE), sieci komórkowych GSM900 (Polkomtel - 1996-98),
ogólnopolskiej sieci szkieletowej światłowodowej i radiowej w technologii SDH/DWDM w fazach: projektowania i planowania (studium wykonalności i analiza finansowa), wdrożenia, nadzoru nad procesem budowy sieci, jej uruchomienia, eksploatacji i wdrażania nowych usług (Formus - 1998-2000, Szeptel /obecnie MNI/ - 2000-02). Doradca zarządów spółek wdrażających usługi VoIP, systemy bilingowe,  realizujących transfer ruchu (interconnect "carrier to carrier"), studia wykonalności projektu wdrożenia platformy "tripple play"  (Elpol Telekom, Corponet - 2003-07). Zarządzanie projektem "Pomiary porównawcze jakości sieci i usług w sieciach komórkowych" (Systemics - 2008-09). Liczne szkolenia w kraju i za granicą (Szwecja, Dania, Norwegia, USA). Uprawnienia do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach skarbu państwa.