O fundacji: Działania na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego

Opublikowany 18-02-2009 - 03:31 przez admin

  • Wspieranie działań samorządów terytorialnych w zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej przy wykorzystaniu wszelkich możliwych zasobów (sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze)
  • Stymulowanie szybkiego rozwoju sieci dostępowej dla szerokopasmowego Internetu, a w szczególności sieci dostępowej następnej generacji (NGA)
  • Opracowanie i wdrażanie modeli biznesowych oraz form organizacyjnych w kontekście rozwoju sieci następnej generacji (NGN) i technologii multimedialnych
  • Animacja nowych zastosowań i usług, wspomaganie dostawców i nowego typu uczestników rynku telekomunikacyjnego, szczególnie w obszarach o szczególnie dużej użyteczności publicznej (edukacja, kultura, zdrowie, aktywność społeczna)
  • Wspomaganie interesariuszy w zakresie wypracowania zrównoważonych  strategii i koncepcji podejmowanych działań
  • Współdziałanie w zakresie rozwoju alternatywnych metod finansowania projektów związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej
  • Wspomaganie projektowania  sieci  NGA i efektywnego wykorzystania wszelkich zasobów infrastruktury liniowej
  • Współpraca z regulatorem (UKE), organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych, instytucjami finansowymi i środowiskami akademickimi
  • Gromadzenie informacji, przykładów oraz wzorców i zarządzanie bazą wiedzy i doświadczeń
  • Ułatwienie dostępu do wiedzy i praktyki dla środowisk z terenów wiejskich i małych miast