O fundacji: Statut fundacji

Opublikowany 18-02-2009 - 04:01 przez admin

„ Statut Fundacji Telefony Polskie, rok założenia 1990” 

 Statut Fundacji Telefony Polskie

 

§ 1

Fundacja ustanowiona jest przez Fundatorów, którzy podpisali oświadczenie o ustanowieniu Fundacji. Fundacja działa na podstawie Ustawy o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1.      Fundacja nosi nazwę „Fundacja Telefony Polskie, rok założenia 1990” i zwana jest w dalszej części statutu Fundacją. Fundacja może używać skróconej nazwy „Fundacja Telefony Polskie”.

2.      Fundacja może używać pieczęci okrągłej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej w środku i z napisem w otoku: ”Fundacja Telefony Polskie rok zał. 1990”.

3.      Prawa do nazwy Fundacji podlegają wraz z jej znakiem słowno – graficznym (logo) zgłoszeniu i ochronie  wg odrębnych przepisów.

4.      Zarząd ma obowiązek ochrony nazwy i znaków słowno – graficznych (logo) stosowanych przez Fundację, a ich ustalenie i zmiany zasady dysponowania, ich obciążenie i licencjonowanie zastrzeżone są do uchwały Zarządu.

5.      W stosunkach z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem swojej skróconej nazwy na język angielski w brzmieniu „Polish Telephones Foundation”.

§ 3

1.      Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami RP.

2.      Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

3.      Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

4.      Nadzór nad Fundacją pełni minister właściwy do spraw telekomunikacji.

§ 4

1.      Fundacja tworzy wyodrębnioną organizacyjnie, gospodarczo i majątkowo jednostkę pod nazwą Centrum Rozwoju. Jest to samobilansujący się zakład Fundacji, pierwotnie powołany w porozumieniu z Ministrem Łączności w celu realizacji Programu PHARE pod nazwą „Centrum Rozwoju”.

2.      Statut Centrum Rozwoju ustala Zarząd Fundacji.

3.      Ponadto Fundacja może tworzyć inne zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, a także obejmować i nabywać akcje i udziały w spółkach prawa handlowego.

§ 5

1.      Cele statutowe Fundacji.

a)      Prowadzenie działań na rzecz promowania i rozwoju telekomunikacji, przetwarzania informacji, cyfryzacji oraz społecznych i gospodarczych zastosowań związanych z tym nowoczesnych technik i technologii.

b)      Prowadzenie działań na rzecz rozwoju creative industries – sektorów kreatywnych, szeroko rozumianych jako przedsięwzięcia związane z rozprzestrzenianiem dóbr i usług o charakterze twórczym przekładających się na rozwój kultury, zwłaszcza przy wykorzystaniu możliwości wynikających ze stanu techniki i osiągnięć w technologiach cyfrowych.

c)      Prowadzenie działań na rzecz wykorzystania wielopokoleniowego dorobku cywilizacyjnego oraz w zakresie kultury jako istotnego stymulatora dla przyszłego rozwoju społecznego, spójności społecznej, przekazywania wartości, edukowania, osiągania równowagi między tradycją a innowacją w takich obszarach jak dziedzictwo kulturowe szerokiego spektrum twórczości artystycznej wielu dziedzin, media oraz w pozostałych formach działalności związanej z szeroko rozumianą kulturą, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i innowacyjnego podejścia do twórczości i jej upowszechniania.

d)      Prowadzenie działań na rzecz rozwoju innych obszarów i usług interesu powszechnego (np. bezpieczeństwa i obronności, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej, rekreacji i rozrywki i in.) przy innowacyjnym wykorzystaniu możliwości wynikających ze stanu techniki i osiągnięć w technologiach cyfrowych.

 

2.      Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

a)    pilotaż innowacyjnych rozwiązań  bazujących na nowoczesnych technikach i technologiach cyfrowych  wspomagających:

                     i.    innowacyjne projekty i koncepcje techniczne, organizacyjne oraz ekonomiczne mających na celu rozwój nowych generacji sieci telekomunikacyjnej;

                    ii.    upowszechnianie  narodowego i światowego dorobku kulturowego innowacyjnymi metodami i środkami;

                   iii.    rozwój edukacji, kultury i twórczości, w szczególności poprzez innowacyjne procesy i rozwiązania istotne dla rozwoju kapitału społecznego i intelektualnego społeczeństwa, w tym pobudzania kreatywności obywateli w posługiwaniu się m.in. nowymi mediami;

                   iv.    rozwój  innych obszarów i usług interesu powszechnego;

b)   podejmowanie, wdrażanie i realizację oraz wspieranie i tworzenie mechanizmów finansowania przedsięwzięć w zakresie transferu nowych technologii oraz działalności innowacyjnej

c)    realizację innowacyjnych projektów na rzecz rozwijania ekspresji twórczej i kreatywności, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych, a w szczególności odbiorców zamieszkujących tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacji kulturalnej i artystycznej gdzie stosowanie techniki pomaga obniżyć bariery;

d)   realizację innowacyjnych projektów na rzecz edukacji kulturalnej osób należących do grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne,  a także osoby zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacji kulturalnej;

e)    współpracę z terenowymi organami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami kultury na terenie kraju zajmującymi się animacją życia kulturalnego, w tym realizację projektów na rzecz rozwoju infrastruktury kultury w zakresie tworzenia wirtualnych instytucji kultury, w szczególności na terenach  o utrudnionym dostępie do wysokiej kultury;

f)     innowacyjne działania na rzecz promocji i popularyzacji wartościowych zjawisk z obszaru literatury, muzyki, teatru, tańca i sztuk wizualnych oraz innych obszarów artystycznych jak również promocja polskiej kultury za granicą;

g)    innowacyjne działania na rzecz  polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym:

                     i.    realizację projektów promujących wiedzę na temat materialnego dziedzictwa kulturowego, zabytków nieruchomych i ruchomych;

                    ii.    prezentację zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów „wirtualne muzeum”;

                   iii.    wspieranie wartościowych zjawisk z zakresu szeroko pojętej kultury ludowej, realizacja projektów mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego;

                   iv.    realizację projektów na rzecz prezentacji dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat;

                    v.    realizację projektów na rzecz prezentacji dziedzictwa  archeologicznego;

                   vi.    realizację projektów na rzecz kompleksowego procesu cyfryzacji materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków, obiektów muzealnych, archiwalnych, bibliotecznych i audiowizualnych;

h)   działania na rzecz kultywowania i upowszechniania polskiej kultury  w środowiskach polonijnych;

i)     propagowanie różnych form współpracy wraz z aktywizacją ludzi nauki, techniki, twórców, autorytetów środowiskowych oraz liderów zmian i animatorów szczególnie w celu:

                     i.    tworzenia i wdrażanie nowych rozwiązań i podejmowanie nowych przedsięwzięć bazujących na innowacji w zakresie organizacji, produktu lub metod upowszechniania, w szczególności w obszarze creative industries – sektorów kreatywnych;

                    ii.    pilotażu projektów innowacyjnych realizowanych na rzecz edukacji kulturalnej oraz projektów na rzecz kultywowania i upowszechniania narodowego i światowego dorobku kulturowego

                   iii.    wspomagania programów studialnych i budowanie zasobów wiedzy, w tym także ekspertyz, projektów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i regulacyjnych lub twórczych; tworzenie bazy informacyjno-technologicznej;

                   iv.    organizacji wydarzeń artystycznych i twórczych oraz konferencji, seminariów i wystaw związanych z działalnością edukacyjną, szkoleniową, badawczą;

j)     tworzenie struktur, powiązań organizacyjnych i aranżacji formalnych umożliwiających współpracę różnorodnych środowisk, instytucji, organizacji NGO i podmiotów gospodarczych w projektach partnerskich na rzecz celów Fundacji;

k)    tworzenie klastrów innowacyjności oraz działalność na rzecz uczestników powiązań kooperacyjnych oraz na rzecz współpracy uczestników powiązania z jednostkami otoczenia przedsiębiorstw i jednostkami naukowymi;

l)     organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży;

m)  udzielanie wszelkiej pomocy osobom prawnym i fizycznym oraz Państwu i instytucjom międzynarodowym w realizowaniu nowoczesnych przedsięwzięć wykorzystujących techniki telekomunikacji i cyfryzacji;

n)   prowadzenie działalności promocyjnej poprzez wydawnictwa i inne metody komunikacji oraz organizację konkursów w zakresie nowatorskich rozwiązań różnych form komunikacji;

o)   stymulowanie, planowanie i realizacja projektów mających na celu eliminację zagrożenia wykluczeniem cyfrowym poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań zapewniających powszechny dostęp do nowoczesnych technik informatycznych i telekomunikacyjnych, sieci oraz zaawansowanych technicznie usług, w tym Internetu i serwisów oferowanych w sieci Internet.

 

3.      Zmiana celów Fundacji może być dokonana uchwałą Rady Fundacji podjętą większością ¾ członków Rady.

 

§ 6

Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji zgodnie z klasyfikacją PKD obejmuje:

 

-        18.20.Z PKD - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

-        42.22.Z PKD - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

-        47.78.Z PKD - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

-        58.12.Z PKD - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

-        58.11.Z PKD - Wydawanie książek

-        58.13.Z PKD - Wydawanie gazet

-        58.14.Z PKD - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

-        58.19.Z PKD - Pozostała działalność wydawnicza

-        58.21.Z PKD - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

-        59.11.Z PKD - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

-        59.13.Z PKD - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

-        59.14.Z PKD - Działalność związana z projekcją filmów

-        59.20.Z PKD - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

-        60.10.Z PKD - Nadawanie programów radiofonicznych

-        60.20.Z PKD - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

-        61.10.Z PKD - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

-        61.20.Z PKD - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

-        61.30.Z PKD - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

-        61.90.Z PKD - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

-        62.01.Z PKD - Działalność związana z oprogramowaniem

-        62.03.Z PKD - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

-        62.09.Z PKD - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

-        63.11.Z PKD - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

-        63.12.Z PKD - Działalność portali internetowych

-        63.91.Z PKD - Działalność agencji informacyjnych

-        70.21.Z PKD - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

-        71.11.Z PKD - Działalność w zakresie architektury

-        73.11.Z PKD - Działalność agencji reklamowych

-        73.12.A PKD - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

-        73.12.B PKD - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

-        73.12.C PKD - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

-        73.12.D PKD - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

-        73.20.Z PKD - Badanie rynku i opinii publicznej

-        74.10.Z PKD - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

-        74.20.Z PKD - Działalność fotograficzna

-        77.22.Z PKD - Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

-        85.59.B PKD - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane

-        90.01.Z PKD - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

-        90.02.Z PKD - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

-        90.03.Z PKD - Artystyczna i literacka działalność twórcza

-        90.04.Z PKD - Działalność obiektów kulturalnych

-        91.01.A PKD - Działalność bibliotek

-        91.01.B PKD - Działalność archiwów

-        91.02.Z PKD - Działalność muzeów

-        94.12.Z PKD - Działalność organizacji profesjonalnych

 

 

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się wpłaty fundatorów oraz środki pieniężne, ruchomości i inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej działalności.

2. Dochodami Fundacji są:

a)    darowizny, spadki, zapisy i dotacje;

b)   dochody z ofiarności publicznej, ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji i imprez, organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;

c)    odsetki bankowe z tytułu oprocentowania funduszów, dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych,

d)   dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,

e)    dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

f)     inne wpływy.

1.    Dochody pochodzące z dotacji, darowizn i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

2.    Fundacja prowadzi wyodrębniony Fundusz Inwestycyjny i może prowadzić inne Fundusze Celowe, w tym działalności gospodarczej pożytku publicznego odpłatnej i nieodpłatnej.

3.    Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie finansowo i organizacyjnie wyodrębnionych zakładów jako jednostek na co najmniej ograniczonym wewnętrznym rozrachunku.

4.    Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika określa przy powołaniu w regulaminie zakładu, uchwałą Zarząd Fundacji.

5.    Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.

6.    Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz środków przypadających na wynagrodzenie pracowników poszczególnych zakładów.

7.    Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej i prowadzona na pełnym lub ograniczonym samodzielnym wewnętrznym rozrachunku.

§ 8

Organami Fundacji są:

a)        Zarząd; b) Rada Fundacji;  c)Rada Naukowo-Programowa.

§ 9

1.      Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.      Zarząd Fundacji podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:

a)    kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,

b)   sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

c)    przyjmuje darowizny, pomoc publiczną, ofiarność publiczną, dotacje, spadki i zapisy,

d)   sporządza doroczne sprawozdania finansowe i sprawozdania Fundacji,

e)    uchwala regulacje wewnętrzne wymagane przez prawo, w tym własny regulamin,

f)     kieruje działalnością gospodarczą Fundacji lub nadzoruje jej prowadzenie przez osobę, której w drodze umowy cywilnoprawnej (kontraktu menadżerskiego) zlecono prowadzenie tej działalności,

g)    prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenie w granicach uchwalonych planów rzeczowo- finansowych uchwalonych.

3.      Zarząd Fundacji liczy od jednej do pięciu osób. Pierwszych trzech członków Zarządu powołują Fundatorzy. Pozostali członkowie mogą zostać dokooptowani przez Zarząd w drodze uchwały podjętej większością całego składu Zarządu. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Zarządu, skład Zarządu jest uzupełniany w drodze kooptacji. Jeśli Zarząd stał się jednoosobowy to ta jedna osoba staje się Prezesem Zarządu nawet jeśli wcześniej nie była Prezesem.